آنگاه 14 نفت؛ هفتاد سالگی ملی شدن

چهاردهمین شماره آنگاه «نفت؛ هفتاد سالگی ملی شدن» با تصویری  از دکتر مصدق بر روی جلد منتشر شد و به

150 هزار تومان
مشاهده سریع