در باره ناشر

تصویر ناشر

صنوبر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مانیا شفاهی
زیر نظر شورای نویسندگان
مدیر هنری: علی هنرور
طراح گرافیک و صفحه آرایی: نادر قبله‌ای
ویراستار: نگار استادآقا
طبیعت مهم‌ترین عنصر زندگی انسان عصر باستان بود. انسان عصر باستان تابع قوانینی بود که طبیعت برایش‌ وضع می‌کرد. محیط پیرامون‌اش برای او همه چیز بود، به همین دلیل زندگی خود را همسو با قوانین آن پیش می‌برد. با این حال در عصر حاضر و با تفکیک میان طبیعت و انسان بشر فکر کرد با سلطه بر طبیعت می‌تواند وضع خویش را بهبود ببخشد. انسان مدرن می‌خواهد همه چیز را تحت سیطره‌ی خود درآورد. برای او همه چیز برپایه‌ی سود و منفعت قرار می‌گیرد، طبیعت نیز هم. بشر عصر جدید فکر می‌کند همه چیز برای او مخزن ثابت انرژی است. انسان امروزی هر بلایی که بتواند سر طبیعت و محیط زیست خود می‌آورد بی‌آنکه لحظه‌ای بیندیشد که این منابع محدود و تمام‌شدنی است. .

محصولی با جست و جوی شما یافت نشد!