در باره ناشر

تصویر ناشر

روزنامه‌نگاری

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: رضا غبیشاوی
معاون سردبیر: خدیجه حیدری
مدیر هنری، طراح نشان و یونیفورم: روح الله گیتی نژاد
عکس: امیر نریمانی
صفحه آرایی: جلال افشار
«روزنامه نگاری» عنوان فصلنامه‌ی تخصصی مطالعات روزنامه‌نگاری جديد است که شماره‌ی نخست آن در پائیز ۱۳۹۸ منتشر شد. رویکرد این فصلنامه ترجمه‌ی مطالعات ژورنال‌های معتبر، مطالب افراد کاردان، پژوهش‌هایی درباره‌ی پرسمان‌های حوزه‌ی روزنامه‌نگاری و واکاوی خبری پیش‌آمد‌های روز است. مطالب این فصلنامه در چهار بخش خبرنویسی، پرونده، روزنامه‌نگاری و فضای مجازی و عکاسیِ خبری ارائه شده است.