تخفیف!

سیمین دانشور

بیست‌وهفت‌سالگی برای سیمین سال مهمی بود. اوّلین مجموعه‌داستانش به اسم آتش خاموش را
چاپ کرد و شد اوّلین زن داستان‌نویسی که به زبان فارسی می‌نوشت.
در همین سال، دومین اتّفاق مهم زندگی سیمین هم افتاد. در راه برگشت به تهران با جلال آل‌احمد
آشنا شد. جلال آن روزها تازه کتاب از رنجی که می‌بریم را چاپ کرده و نویسنده‌ای بنام و
شناخته‌شده بود. آن‌ها تمام راه آن‌قدر از خودشان و از ادبیّات حرف زدند که وقتی به تهران
رسیدند، تصمیم گرفتند با هم عروسی کنند.

140 هزار تومان
مشاهده سریع