نویسندگان

تصویر نویسنده

فصلنامه طبیعت و محیط زیست صنوبر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مانیا شفاهی

زیرنظر شورای نویسندگان

معاون سردبیر: زهرا انوشه

مدیر هنری: علی هنرور

طراح گرافیک و صفحه آرایی: نادر قبله‌ای

ویراستار: نگار استادآقا

منتشرشده‌های فصلنامه طبیعت و محیط زیست صنوبر