نویسندگان

تصویر نویسنده

فصلنامه مطالعات و روزنامه نگاری جدید

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: رضا غبیشاوی
معاون سردبیر: خدیجه حیدری
مدیر هنری، طراح نشان و یونیفورم: روح الله گیتی نژاد
عکس: امیر نریمانی
صفحه آرایی: جلال افشار

محصولی با جست و جوی شما یافت نشد!