نویسندگان

تصویر نویسنده

ماهنامه اجتماعی_فرهنگی نان و قلم

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : رکسانه گل محمد
زیرنظر شورای تحریریه
سرپرست تحریریه : امیرحسین افشار
مدیرهنری : جمال رحمتی
طراح گرافیک : نسترن نصیر