نویسندگان

تصویر نویسنده

ماهنامه سیاسی-فرهنگی مشق فردا

صاحب امتیاز و میدر مسئول : مهدی دریس پور
زیرنظر شورای راهبردی
مصطفی ملکیان، سعید حجاریان،علی رضا علوی تبار،محسن امین زاده، حسین هوشمند، محمدحسین زارعی،سیدعلی محمودی، سیدهاشم آقاجری، کاوه بهبهانی، مهدی مقدری، عقیل دغاقله، ابوالفضل حاجی زادگان، بهمن احمدی امویی،