نویسندگان

تصویر نویسنده

ماهنامه سیاسی،اجتماعی حق ملت

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :عاطفه خلفی
سردبیر : حسن اسدی زیدآبادی
ویراستار: هدیه رهبری

مدیر هنری: مژده پودات

طراح روی جلد: هادی حیدری

عکاس: آرتین غضنفری

صفحه‌آرایی: مژده پودات

محصولی با جست و جوی شما یافت نشد!