نویسندگان

تصویر نویسنده

فصلنامه میراث و گردشگری گیلگمش

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: آرش نورآقایی

سردبیر: نسیم محمدی

مدیر هنری و طراح گرافیک: ایمان اوجیان

دبیر عکس: پوران زنگنه

ویراستار: ساره شاهسون