نویسندگان

تصویر نویسنده

دوماهنامه روان‌شناختی بهروان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: زینب سادات جهرمی
سردبیر: عماد رضایی نیک
مدیر هنری: حمید قدسی
ویراستار: عارفه توانافر
مشاور اقتصادی و بازرگانی: مهدی زاهدی اول و مرتضی میری
نویسندگان این شماره: بهاره محمودی، عماد رضایی نیک، سید محمدهادی موسوی، مهدی زاهدی اول، صفورا سیدی، مرجان رضائیان، محسن ذکااسدی، نیکان مهرآوا، رضا علی‌پور، سعید صدقی و سمانه قانع فرد، مازیار وکیلی، مهدی آبایی، علیرضا پیرخائفی، مرجان گلریز، ماریه رفیعی، سید محمد صاحبی.

محصولی با جست و جوی شما یافت نشد!