نویسندگان

تصویر نویسنده

کتاب فیل

انسان‌های کوچک، آرزوهای بزرگ مجموعه کتاب‌هایی از زندگی چهره‌های تأثیرگذار ایران زمین است. این کتاب‌ها با رویکردی داستانی زندگی زنان و مردان تأثیرگذار صدسال گذشته ایران را روایت می‌کند.
این مجموعـه (فارسی/انگلیسی) می‌کوشـد که کودکان را بـا چهره‌هایی الهام‌بخـش آشـنا کند و مسـیر پـر فـراز و نشـیب زندگی هـرکـدام از شخصیت‌های بزرگ را بـرای رسـیدن بـه آرزوی کودکـیشـان به تصویـر بکشد.
ما در این مجموعه تلاش می‌کنیم کـودکان را تشویق کنیم تا آرزوهـا و رؤیـاهـای خـود را دنبـال کننـد و در مسـیر تحقـق آن‌هـا گام بردارنـد. مـا می‌کوشـیم با روایت ساده و جذاب از کودکی و فراز و نشیب‌های زندگی هریک از این چهره‌های نامدار ایران‌زمین، الهام‌بخـش نسـل بعـدی باشـیم کـه جهـان را بـا آرزوهای بزرگشـان تغییـر خواهنـد داد.

هر یک از کتاب‌های مجموعه‌ی «انسـان‌های کوچک، آرزوهای بزرگ» با داستانی خواندنی و تصاویری جذاب و در قطـع وزیـری در 32 صفحـه بـا جلدی سـخت و ظاهری نفیس به صورت تمـام رنگـی منتشـر می‌شـود. این مجموعه هدیه‌ای ارزشمند و به یادماندنی برای کودکان فارسی زبان خواهد بود.

منتشرشده‌های کتاب فیل

تخفیف!

سهراب سپهری

140 هزار تومان
مشاهده سریع
تخفیف!

غلامرضا تختی

140 هزار تومان
مشاهده سریع
تخفیف!

فروغ فرخزاد

140 هزار تومان
مشاهده سریع
تخفیف!

لیلیت تریان

140 هزار تومان
مشاهده سریع
تخفیف!

ناصر حجازی

140 هزار تومان
مشاهده سریع