نویسندگان

تصویر نویسنده

مجله فرهنگی و هنری طبل

صاحب امتیاز و مدیر مسئول و سردبیر: هویار اسدیان

سردبیر مهمان: مهسا طهرانی

مشاوران سردبیر: پیمان پورحسین، محمد طلوعی، برزو فروتن

ویراستاران: مسیح آذرخش، عطیه عصارپور

نمونه‌خوان: رویا کیانی

مدیر اجرایی: یاسمن حاجی نبی

مدیر هنری: پیمان پورحسین

طراح یونیفرم: سیاوش تصاعدیان

صفحه‌آرا: صفاالدین امامی

تولید: استودیو طبل