نویسندگان

تصویر نویسنده

مجله فرهنگی و اجتماعی دیلمان

مدير و سردبیر: مهدی بازرگانی
ویراستار ارشد: زهرا زارع

خوشنویسی لوگوی دیلمان: رضا اسمعیل دوست جلالی
طرح روی جلد: بهرنگ جدی
گرافیک و صفحه آرایی: مجله دیلمان