بهروان شماره ۶

  • دوماهنامه روان‌شناختی با رویکرد بین‌رشته‌ای
  • بهروان به حوزه‌های مختلف با عینک روان‌شناسانه می‌نگرد و با زبان روایت از نمونه‌های قبلی روان‌شناسی خود فاصله می‌گیرد.
  • تاریخ انتشار: 1397
  • تعداد صفحه :۲۰۰ صفحه
50 هزار تومان
مشاهده سریع

بهروان شماره 7

بِهرَوان» يك رسانهٔ نوشتارى است كه در هر نوبت با نگاه روان‌شناختی بخش‌هاىِ مختلفى را براى خوانندگان ترتيب مى‌دهد. از اهداف اصلى «بِهرَوان» نوآورى و خلاقيت در حوزهٔ روان‌شناسى در ايران است.

50 هزار تومان
مشاهده سریع