نویسندگان

تصویر نویسنده

مجله فرهنگی ادبی هنری سیاه‌مشق

مدیر مسئول و سردبیر: سیروس ممبینی

مدیر اجرایی: مجتبا نریمان

شعر: محمد شریفی/مونا عطایی

نقد: سریا داوودی حموله

صفحه‌آرایی: سامان طهلایی

محصولی با جست و جوی شما یافت نشد!