نویسندگان

تصویر نویسنده

ماهنامه آموزشی،پژوهشی،خبری،اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی

صاحب امتیاز و سردبیر : سیدحسین محمدی حسینی نژاد
گرافیک و صفحه آرایی : حمیدرضا تحمدی سلطان آبادی
ویراستار و نمونه خوان : فریبا سلیمانی.

مجلاتی از ماهنامه آموزشی،پژوهشی،خبری،اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی