نویسندگان

تصویر نویسنده

ماهنامه سراسری فرهنگی - اجتماعی قلم‌یاران

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حسن عرب

سردبیر: آذر ارکانی

دبیر تحریریه: سیامک سپهرنیا

هیئت تحریریه: بهروز زواریان، اشکان زارع، محسن فیض‌اللهی

مدیر هنری داخلی: هانی ممتاز بخارایی

مدیر هنری: سامان محمدی

مجلاتی از ماهنامه سراسری فرهنگی - اجتماعی قلم‌یاران