نویسندگان

تصویر نویسنده

فصل‌نامه فرهنگی-هنری جنگ هنر مس

مدیرمسئول: سیدعلی میرافضلی

رئیس شورای سیاست‌گذاری: مهدی محبی کرمانی

سردبیر: مجتبی احمدی

چهره‌نگاری روی جلد: علی خسروی

طراح گرافیک و ویرایش: انتشارات لمپا

دبیران پرونده‌ها: امین شول سرجانی، بیژن ادبی