نویسندگان

تصویر نویسنده

فصل‌نامه‌ی فرهنگی و هنری کتاب امروز

صاحب امتیاز: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

مدیر مسئول: نادره رضایی

شورای سیاست‌گذاری: منصوره اتحادیه، منوچهر انور، بهاء‌الدین خرمشاهی،

سیروس پرهام، علی دهباشی، هرمز همایون‌پور

دبیر شورای نویسنگان: متین غفاریان

اعضای شورای نویسندگان: علی قلی‌پور، مهدی نوروز، نسیم بنایی، عاطفه مرادی

مدیر هنری: علیرضا میرزا مصطفی،

صفحه‌آرایی: سینا رضایی

ویراستاری و نمونه‌خوانی: مطهره خردمندان